Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
prodeje zboží společnosti
SMgoldcz s. r. o. účinné od 10. 6. 2014
platné pro provoz "Zlatnictví"

 

Článek I.PREAMBULE

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP") se řídí právní vztahy mezi společností SMgoldcz s. r. o., se sídlem Lidická 19, 602 00 Brno-Veveří, IČ: 030 70 824, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Brně, oddíl C, spisová značka: C 83445 vedenou u Krajského soudu v Brně (dále jen "Prodávající") a Objednatelem při uzavírání kupní smlouvy, zakázky, resp. smlouvy o dílo, kterou se SMgoldcz s. r. o. zavazuje dodat Kupujícímu, resp. Objednateli, zboží nebo služby na základě jeho požadavku a s předchozí písemnou akceptací tohoto požadavku prodávajícím. Právní vztahy mezi SMgoldcz s. r. o. a Objednatelem se řídí těmito VOP, Smlouvou o dílo, Kupní smlouvou a pokud není těmito dokumenty stanoveno jinak, řídí se obecně závaznými právními předpisy České republiky, především Občanským zákoníkem.
Objednavatel potvrzením objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží stanovené Prodávajícím. Vztahy mezi Objednatelem a Prodávajícím se řídí uvedenými Obchodními podmínkami a příslušnými platnými právními předpisy České republiky.

 

1. Objednávka

Smlouva, na jejímž základě je realizována dodávka zboží Objednateli, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení ze strany Prodávajícího. Následně je kupujícímu zaslána faktura na zaplacení zálohy 1500 Kč. Objednávka se stává závaznou po uhrazení dohodnuté zálohy bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího 3634018329/0800 Česká Spořitelna uskutečněného v den potvrzení objednávky Prodávajícím, vkladem na účet Prodávajícího v den podpisu objednávky Prodávajícím, nebo přímou platbou přes registrační pokladnu v provozovně Prodávajícího při písemném potvrzení objednávky. Při dodávce zboží je odběratel povinen uhradit celou dohodnutou částku za objednané zboží. V případě, že Objednatel poskytuje na provedení zboží svůj materiál, objednávka se považuje za závaznou po písemném potvrzení a předání materiálu Prodávajícímu. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

 

2. Cena a platební podmínky

Prodávající je neplátce DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Cena zirkonu nad 3 ks je 45 KČ/ks. Platné ceny jsou Objednateli potvrzeny v okamžiku Potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená v Objednávce, Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje Objednatele, který může cenu přijmout, nebo Objednávku zrušit. Zrušení objednávky je v takovém případě povinen uskutečnit ve lhůtě 3 dnů ode dne potvrzení objednávky. Způsob platby je hotovostní - na dobírku, nebo při osobním převzetí v zakázkové prodejně.
Ceny zboží jsou uvedeny bez poplatků za dopravu. Cena za snubní prsteny je orientační (předpokládaná) - není technicky možné vyrobit prsteny s hmotností na 0,01 gram přesně. Přípustná tolerance je +/- 1500 Kč.
U větších a zejména nestandardních objednávek si také vyhrazujeme právo požadovat zálohovou platbu až do výše plné ceny zboží.

 

3. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle provozních možností Prodávajícího realizovány v čase dohodnutém v objednávce, a to maximálně do 60 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být po domluvě s objednatelem dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Objednatele. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, případně certifikát. V případě neosobního odběru zboží je doprava zpoplatněna ve výši 210 Kč Českou poštou.

 

 4. Storno objednávky

Objednatel má právo stornovat objednávku bez udání důvodu až do doby závazného Potvrzení objednávky. Po závazném Potvrzení objednávky pouze v případě, že Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je Objednatel povinen uhradit Prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Storno poplatek může být do výšky až 50 % z celkové ceny zboží.

 

5. Odstoupení od Smlouvy

Objednatel může odstoupit od objednávky v případě, že Prodávající nedodrží dodací lhůtu a nedodá zboží Objednateli ani v dodatečně dohodnuté lhůtě. Objednatel nemůže od Smlouvy odstoupit v případě dodávky zboží zhotoveného, resp. upraveného podle přání a požadavků Objednatele. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy - objednávky nebo její části v případě, že nebude zaplacena záloha ve lhůtě 5 dnů od písemného potvrzení objednávky.
Objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
- prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Objednatele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho Objednatele - kupujícího, nebo zboží, které vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit;
- prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit (např. investiční zlato).

 

6. Záruka a reklamace

Případné reklamace se budeme snažit vyřešit k Vaší plné spokojenosti. Na námi prodávané zboží se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců, pokud není u konkrétního výrobku uvedeno jinak. Běžet začíná dnem převzetí zboží.
Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned při převzetí. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů, resp. 60 dnů ode dne uplatnění reklamace.
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a) předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží,
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen v případě zboží vykazujícího vady, které zavinil výrobce, zhotovitel nebo Prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u Prodávajícího.
Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, na které byl v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo o kterých musel s přihlédnutím k okolnostem při uzavírání smlouvy vědět. Nárok na uplatnění záruky u Prodávajícího zaniká i neoznámením zjevných vad při převzetí zboží, při běžném opotřebení zboží, neodborným a nešetrným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží, mechanickým poškozením zboží kupujícím, resp. jeho používáním v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí.
Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady v případě, že vada je způsobena materiálem, který byl zhotoviteli, resp. Prodávajícímu předán Objednavatelem na zhotovení výrobku.
O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení a zároveň mu bude doručen osobně při převzetí zboží spolu se zbožím reklamační protokol.

 

Ochrana osobních údajů

Ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, údaje zadávané kupujícím při objednávce zboží považuje Prodávající za důvěrné a nebudou poskytnuty třetím subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, resp. dodání zboží.
Objednatel dává potvrzením objednávky souhlas, že údaje o Objednateli a jeho nákupech budou prodávajícím shromažďovány a používány.
Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány.

 

V Brně dne 10. 6. 2014
SMgoldcz s. r. o.
Společník: Marcel Šulek
Jednatel: Peter Konečný

Přihlášení

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací.

×